NEWS UPDATE • WHO IS WHO

“ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย” นั่งตำแหน่งนายกกรรมการ ธ.ไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เข้าดำรงตำแหน่งนายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 196 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนายเชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอานันท์ ปันยารชุน และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ